กลยุทธ์การสอนงานเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้

Main Article Content

นิภา กู้พงษ์ศักดิ์

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความบกพร่องด้านการใช้ภาษาทั้งการอ่านและการเขียน แต่เด็กเหล่านี้ยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป อีกทั้งคนใกล้ตัวคือผู้ปกครองและครูร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของเด็ก ก็จะยิ่งพัฒนาทักษะทั้งสองทักษะได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์การสอนงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีวิธีการที่สำคัญคือ สร้างห้องเรียนพิเศษ และคัดแยกนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง  การเรียนรู้เป็นกลุ่มขนาดเล็ก มีการวัดระดับความรู้ของนักเรียนเพื่อค้นหาข้อบกพร่องรายบุคคล สร้างความเป็นกันเองเพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ใช้วิธีการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะ สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึก รวมทั้งสร้างการเสริมแรงเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ให้พัฒนายิ่งขึ้น

 

 

Keywords

Article Details

How to Cite
กู้พงษ์ศักดิ์น. (1). กลยุทธ์การสอนงานเพื่อเสริมทักษะการอ่านและการเขียน ของเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้. Panyapiwat Journal, 5, 223-235. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20111
Section
Academic Article