การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ

Main Article Content

ชนกานต์ กิ่งแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย (Predictive Analytics) คือ เทคโนโลยีซึ่งเรียนรู้จากประสบการณ์ (ข้อมูล) เพื่อทำการทำนายพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทำให้สามารถช่วยในการตัดสินใจในทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคหลายๆด้าน ประกอบไปด้วย หลักสถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ การทำเหมืองข้อมูล ในทางธุรกิจนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายเป็นการสร้างโมเดลของรูปแบบซึ่งได้มาจากข้อมูลในอดีตเพื่อหาโอกาส หรือ ความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละวันนั้นมีการตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งการตัดสินใจต่างๆเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบในทางธุรกิจไม่มากก็น้อย เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การตัดสินใจของมนุษย์นั้นดีขึ้น ด้วยการชี้นำจากข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อตอบคำถามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ในทางธุรกิจนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายใช้ในด้านต่างๆมากมาย อาทิเช่น ด้านการตลาด การเงิน ประกันภัย โทรคมนาคม ค้าปลีก การแพทย์อุตสาหกรรม และ ในด้านอื่นๆในบทความนี้จะพูดถึงการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายไปใช้ในทางธุรกิจ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างๆ รวมทั้งได้แสดงกรณีศึกษาในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจเอาไว้อีกด้วย

Keywords

Article Details

How to Cite
กิ่งแก้วช. (1). การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. Panyapiwat Journal, 5, 256-271. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20114
Section
Academic Article

Most read articles by the same author(s)