ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Main Article Content

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ

Abstract

หนังสือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 บางช่วงบางตอนได้กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการอภิปรายภายในวงวิชาการของอเมริกาถึง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งหลังจากนั้นได้มีหน่วยงานที่ศึกษาถึงเรื่องนี้ ทำให้ได้ข้อสรุปและมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวคิดดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมตั้งแต่การเน้นการสอนแบบใหม่ เน้นการสอนเป็นโครงการแทนการสอนให้ฝึกทักษะแบบเดิม เป็นต้น

Article Details

How to Cite
ดีประเสริฐผ. (1). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. Panyapiwat Journal, 5. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20183
Section
Editor Note