อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าร้านทอมชิค

Main Article Content

อัมพล ชูสนุก ธรรพรรษ์ โรจโชติกุล ฉวีวรรณ ชูสนุก

Abstract

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาโมเดลอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า ในการเข้ามาใช้บริการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้าร้านทอมชิค (2) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วยตัวแปรแฝงจำนวน 7 ตัวแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีของลูกค้าร้านทอมชิคใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยทำการวิจัยเชิงประจักษ์ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาเลือกซื้อเครื่องแต่งกายของร้านทอมชิคจำนวน 427 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
          ผลการวิจัยแสดงว่า (1) โมเดลอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อคุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของร้านทอมชิคมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดีค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 233.57 ที่องศาอิสระ (df) 256 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.92 ไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2/df) เท่ากับ 0.881 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ0.96 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้(AGFI) เท่ากับ 0.94 ค่าดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.000 (2) นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า (2.1) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ (2.2) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติด้านราคามีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ (2.3) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ (2.4) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อคุณค่าที่รับรู้ (2.5) ส่วนประสมทางการตลาดในมิติด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า (2.6) คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า(2.7) คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้มีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า และ (2.8) ความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อความจงรักภักดีของลูกค้า

Abstract
          The objectives of this research were (1) to develop a causal relationship model of the influence of the marketing Mix on perceived values, customer satisfaction and customer loyalty of the customers who buy the products from Tomchic’s store and (2) to validate a causal relationship model of the influence of the marketing Mix on perceived values, customer satisfaction and customer loyalty of the customers who buy the products from Tomchic’s store. The model involved seven latent variables: product, price, place, promotion, perceived value, customer satisfaction and customer loyalty. The researchers used quantitative methods which involved
empirical research. The research tool was a questionnaire to collect data from 427 customers who buy the products from Tomchic’s store. The statistics used in data analysis were frequency, mean and structural equation model analysis.


Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย