ความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์

Main Article Content

ดลไพสิทธิ์ อุปพงษ์ ปวีณา คำพุกกะ

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความดึงดูดใจทางด้านความงาม แผนงานและความสามารถในการทำแผนงาน และความปลอดภัยทางการเงินที่มีต่อความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประมูลสินค้าออนไลน์ จำนวน 405 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความดึงดูดใจทางด้านความงาม แผนงานและความสามารถในการทำแผนงาน ความปลอดภัยทางการเงิน และความไว้วางใจ เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2557 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ

          ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ในภาพรวมมีความวางใจอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.827 2) ความดึงดูดใจทางด้านความงาม แผนงานและความสามารถในการทำแผนงาน และความปลอดภัยทางการเงินมีผลต่อความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์ได้ ร้อยละ 89.3 (R2 = 0.893)       

 

          The research of this study were (1) to investigate trust in online auction categorized by personal characteristics, and (2) to study the influence of astatic appeal, layout and functionality, and financial security towards trust in online auction. The samples were 405 bidders by convenience sampling. The research instruments included visual appeal, Layout and functionality, Financial security and trust questionnaires. Data collection August-October, 2014. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, Independent-Sample t-test, one-way ANOVA, least significant different test, Pearson correlation and Multiple Regression Analysis. 

          The findings were (1) that different gender, educational level and occupation had an influence on trust in online product auction in different ways with the statistical significance at the 0.05 level, and (2) that aesthetic appeal, layout and functionality, and financial security had an influence on trust in online product auction with the statistical significance at the 0.01 level. The change of trust in online product auction was described as 89.3 percent (R2 = 0.893).

Keywords

Article Details

How to Cite
อุปพงษ์ด., & คำพุกกะป. (2015). ความไว้วางใจในการประมูลสินค้าออนไลน์. Panyapiwat Journal, 7(2), 73-85. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39127
Section
Research Article