การพัฒนาความคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยหมากล้อม

Main Article Content

สมภพ บูรณสมภพ ชนกานต์ กิ่งแก้ว ธันยวัต สมใจทวีพร

Abstract

          ในสังคมปัจจุบันการทำงานในด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นอาชีพที่ต้องการในตลาดโลก ซึ่งนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมจำเป็นต้องมีความรู้ ความถนัด และทักษะทางด้านวิศวกรรม เนื่องจากอาชีพในลักษณะนั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นการนำศาสตร์ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้งาน และต้องมีทั้งการวางแผน การจัดการ ตลอดจนทักษะในการพัฒนาให้เกิดผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ หากไม่ได้มีการเรียนรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมมาก่อนถือเป็นเรื่องยากที่จะเข้าทำงานในสายงานด้านวิศวกรรม

          โดยงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิดของศาสตร์หมากล้อมที่เป็นการประยุกต์และพัฒนาทักษะทางความคิดมาใช้งานในการดำเนินชีวิต จากนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยทั้งนี้ได้ทำการศึกษาประสบการณ์การเล่นหมากล้อม แง่มุมทางความคิด ทักษะที่ได้จากการเล่นหมากล้อม มุมมองต่อหมากล้อม การพัฒนาระดับฝีมือหมากล้อม สิ่งที่ได้จากการเล่นหมากล้อมหรือได้รู้จักหมากล้อม การประยุกต์นำศาสตร์หมากล้อมมาใช้งานจริง และการนำทักษะด้านหมากล้อมไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับทักษะทางด้านวิศวกรรม เพื่อการนำศาสตร์หมากล้อมไปส่งเสริมให้กับนักศึกษามีความพร้อมในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถทำงานทางวิศวกรรมได้อย่างมีคุณภาพ

 

          Nowadays, working in engineering fields required the specialized skills such as knowledge and aptitude in engineering which students may have or not. Because of this area of work required the basic of mathematics and science to apply to their work and need planning, management and also creative thinking skill. If students not go through learning engineering related skills then it is difficult to work in engineering fields successfully. 

          This research aim to study the philosophy of Go game which Go is known as one of the oldest Asian board game trained among warriors to develop their strategic thinking and planning skills. This study was conducted with bachelor degree students at Panyapiwat Institute of Management (PIM). The study explores perceptions and experiences of GO players, as well as, potential effects of GO on improving various aspects of thinking capability. Based on our survey results, the students who played GO on a regular basis perceived that GO helped them enhance many aspects of thinking capability, and the skills acquired can be applied to solve real world challenges. The results also show that the perceived improvement varies across training durations and player’s expertise levels.

Keywords

Article Details

How to Cite
บูรณสมภพส., กิ่งแก้วช., & สมใจทวีพรธ. (2016). การพัฒนาความคิดทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยหมากล้อม. Panyapiwat Journal, 8(1), 250-262. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/55756
Section
Research Article