ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Main Article Content

จันจิราภรณ์ ปานยินดี จิราวรรณ คงคล้าย วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 720 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2 อันดับ (Second order confirmatory factor analysis) และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง (Structural equation modeling) ผลวิจัยพบว่า ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (P-value of Chi-square = 0.000, CMIN/DF = 2.245, GFI = 0.908, TLI = 0.949, CFI = 0.953, NFI = 0.919, RMSEA = 0.042, Critical N = 352) และจริยธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการและมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการผ่านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี จริยธรรมองค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ จริยธรรมองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานทางวิชาการร้อยละ 67.7

 

          The objective of this research was to 1) examine the congruence of the causal relationship model between ethical organization and OCB on academic teacher performance of Rajabhat University and 2) study the causal relationship between ethical organization and OCB on academic teacher performance. The questionnaire was used as the tool for data collection. The data was analyzed in term of second order confirmatory factor analysis and structural equation modeling. The results indicated as follows: the causal relationship model between ethical organization and OCB on academic teacher performance was congruent with the empirical data (P-value of Chi-square = 0.000, CMIN/DF = 2.245, GFI = 0.908, TLI = 0.949, CFI = 0.953, NFI = 0.919, RMSEA = 0.042, Critical N = 352); ethical organization had a direct effect on academic performance and an indirect effect through OCB. Moreover, ethical organization had a direct effect on OCB and OCB had a direct effect on academic performance. Ethical organization and OCB accounted for the variance of academic performance by 67.7 percent.

Keywords

Article Details

How to Cite
ปานยินดีจ., คงคล้ายจ., & เจษฎาลักษณ์ว. (2016). ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างจริยธรรมองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ. Panyapiwat Journal, 8, 156-171. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65622
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>