การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง

Main Article Content

ตันติกร พิชญ์พิบุล นัชชา เทียมพิทักษ์ นริศ ธรรมเกื้อกูล

Abstract

          บทความวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอโกลด์เดนบอล อัลกอริทึม ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเส้นทางยานพาหนะที่สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งหมดของระบบโลจิสติกส์ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบโกลด์เดนบอล อัลกอริทึม ที่นำเสนอด้วย 17 ตัวอย่าง ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม ที่นำเสนอเหนือกว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่มีอยู่ และคำตอบที่ดีที่สุดยังถูกค้นพบทุกตัวอย่าง นอกจากนี้ยังพบคำตอบใหม่ที่ดีที่สุดใน 12 ตัวอย่างอีกด้วย

 

           In this paper, we have presented a golden ball (GB) algorithm, which can be applied to solve the close-open mixed vehicle routing problem. The problem objective is to construct a feasible set of vehicle routes that minimizes the total transportation cost of logistics system. We have tested the proposed GB algorithm with 17 problem instances. The computational results indicate that the proposed GB algorithm is superior to the best existing algorithm, and the best solutions are obtained for all instances. Moreover, new best solutions for 12 instances are also found.    

Keywords

Article Details

How to Cite
พิชญ์พิบุลต., เทียมพิทักษ์น., & ธรรมเกื้อกูลน. (2016). การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง. Panyapiwat Journal, 8(2), 41-50. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65646
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)