การศึกษาโอกาสและอุปสรรคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยในประเทศเมียนมาร์

Main Article Content

ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์ ศิระ นาคะศิริ พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์

Abstract

         การตลาดเครื่องดื่มสำเร็จรูปในประเทศเมียนมาร์ ในปี 2557 เมียนมาร์เป็นตลาดการส่งออกอันดับ 4 ของประเทศไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มีมูลค่า 32,403.97 ล้านบาท และมีแนวโน้มอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 สำหรับพฤติกรรมการซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มสำเร็จรูป จากผู้ตอบแบบสอบถาม 300 คน พบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความถี่ในการบริโภคเครื่องดื่มสำเร็จรูป 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยสินค้าเหล่านี้จะซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์ท และมินิมาร์ท โดยสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะน้ำผลไม้พร้อมดื่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ได้แก่ น้ำส้ม เมื่อวิเคราะห์โอกาสทางการจำหน่าย พบว่าสินค้าไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพเป็นที่นิยม มีต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าประเทศอื่นๆ และสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเมียนมาร์คล้ายไทย ทำให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของชาวเมียนมาร์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นกลุ่มคนชั้นกลาง นักธุรกิจตามเมืองเศรษฐกิจใหญ่ๆ และนักท่องเที่ยวมีการขยายจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสการลงทุนเพิ่ม แต่อุปสรรคยังพบอยู่บ้าง เช่น ถนนมีสภาพชำรุด ประปา ไฟฟ้า ยังขาดแคลนที่ดินมีราคาสูงมากและนักลงทุนต่างชาติต้องอาศัยคนท้องถิ่นในการลงทุนทำธุรกิจ  

 

         Ready to drink beverage market in Myanmar in 2014, Myanmar is the fourth largest market of Thailand in ASEAN with the volume of 32,403.97 million baht and it’s expected to grow up to 23.56% in the following year. For consumer behavior in this market, derived from the survey of 300 people, most people consume and purchase ready to drink products 1 to 3 times per week from convenience stores, supermarkets, and mini marts. The products imported from Thailand especially ready to drink fruit juices are the best seller in the market. A study of marketing opportunity found that Thai products are popular and perceived as high quality among consumers. Besides, the relatively low logistic cost compared to others, the similarity in climate and weather conditions of the two countries makes Thai products fit well with Myanmar life style.  Moreover, the number of middle class, SME, and tourists that have recently grown rapidly contributes a great incentive to Thai business owners and investors to expand their businesses and investment. However, underdeveloped basic infrastructure such as roads, water supply, electricity, as well as the skyrocketing land price and the limit of foreign investors’ right are still major obstacles. 

Keywords

Article Details

How to Cite
ศรีบุรีรักษ์ภ., นาคะศิริศ., & นิธยานนท์พ. (2016). การศึกษาโอกาสและอุปสรรคผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไทยในประเทศเมียนมาร์. Panyapiwat Journal, 8(2), 51-62. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65647
Section
Research Article