บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลาง

Main Article Content

ธนายุ ภู่วิทยาธร

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลาง เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 170 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช้สถิติแบบความถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression Analysis) วิธีการแบบลำดับชั้น (Stepwise)

          ผลการวิจัยพบว่า บทบาทด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร และบทบาทด้านการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานวิสาหกิจขนาดกลาง ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลางได้ 58.9% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับบทบาทด้านการเป็นที่พึ่งของพนักงาน และบทบาทด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงาน  

 

          This research aims to study of the roles of HR affecting employee effectiveness of medium enterprises .The sample group of this study were 170 samples. Data were collected by questionnaires and the reliability at 0.97 and were analyzed using multiple regression analysis and stepwise.

          The study results found that: administrative expert and strategic partner affected employee effectiveness of medium enterprises. Which could explain employee’s effectiveness 58.9% percent of employee effectiveness variance at statistically significant level of 0.05. Employee champion and Change Agent did not affect employee effectiveness. 

Keywords

Article Details

How to Cite
ภู่วิทยาธรธ. (2016). บทบาทนักทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การด้านพนักงานของวิสาหกิจขนาดกลาง. Panyapiwat Journal, 8(2), 90-99. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65650
Section
Research Article