ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค TGT : กรณีศึกษาโครงการ Pre-Calculus 2557

Main Article Content

นฤเทพ สุวรรณธาดา

Abstract

          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างก่อนกับหลังเรียนด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค TGT และ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค TGT โดยผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน ADDIE Model ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 4) การทดลองใช้ และ 5) การประเมินผล โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต ที่เข้าร่วมโครงการ Pre-Calculus 2557 ประจำปีการศึกษา 2557 อีกทั้งมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา จำนวน 3 คน และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค TGT และใช้การหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง นำมาทดสอบค่าแจกแจงแบบที (t-test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

           ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ผู้เรียน มีผลการเรียนหลังเรียนด้วยเทคนิค TGT สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ 4.24      

 

          The purposes of this research were (1) to compare the achievement of students between before and after school activities in learning math with TGT (Teams-Games-Tournaments) technique. and (2) to study the satisfaction of the students about
the mathematic learning activities with a TGT technique. The research was carried out by
the design and development of teaching ADDIE Model consists of 1) Analysis 2) Design
3) Development 4) Implementation and 5) An evaluation by population and group samples from the student of computer engineering and multimedia and internet engineering whom participate in Pre-Calculus 2014 in the academic year 2014.  Other tools that also used in the research consisted of 1) a pre-test and post-test that has been evaluated by three content experts and 2) An evaluation form of the student’s satisfaction towards the TGT technique and finding the difference of the average before and after class of the sample group. Then test the distribution of data analysis in (t-test) model.

          Results of the study were: 1) Students have higher learning results after using TGT technique at a statistical significance level of .05 and 2) The overall satisfaction of
the students were in very good shape, representing an average of 4.24.

Keywords

Article Details

How to Cite
สุวรรณธาดาน. (2016). ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิค TGT : กรณีศึกษาโครงการ Pre-Calculus 2557. Panyapiwat Journal, 8(2), 144-152. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65655
Section
Research Article