แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกูเกิลแอปส์เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

มารยาท โยทองยศ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ

Abstract

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกูเกิลแอปส์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้การวิจัยเชิงสาเหตุกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 796 คน ที่สมัครใจตอบแบบสอบถาม เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า สถิติวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างแบบกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ผลการวิจัยพบว่า การใช้กูเกิลแอปส์เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากความตั้งใจใช้ และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากการรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน ทัศนคติต่อการใช้ บรรทัดฐานทางสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ว่าง่ายในการใช้งาน และคุณภาพของบริการและระบบสนับสนุน

 

         The purpose of research was to develop causal model of undergraduate students’ learning by using technology - Google applications for education. The causal research was performed with 796 undergraduate students voluntarily participating in this research. Research instrument is rating scale questionnaire.  The analytical statistics applied was partial least square structural equation model.  Research results revealed that the use of Google application for education of undergraduate students’ learning was influenced directly by intention of use and indirectly by self-efficacy, attitude toward use, social norm, perceived usefulness and perceived ease of use, and service quality and supporting systems.

Keywords

Article Details

How to Cite
โยทองยศม., & ว่องวีรวุฒิศ. (2016). แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกูเกิลแอปส์เพื่อการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Panyapiwat Journal, 8(2), 153-167. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65656
Section
Research Article