กรอบแนวคิดของการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งโดยโดเมนความถี่จากภาพความละเอียดต่ำที่มีปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing): ภาคทฤษฎี

Main Article Content

วรพจน์ พัฒนวิจิตร

Abstract

          อัลกอริทึมการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่ง (Super-Resolution) คือ การสร้างภาพความละเอียดสูงจากชุดของภาพความละเอียดต่ำ แต่ถ้าภาพความละเอียดต่ำดังกล่าวมีปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing) (เกิดขึ้นจากกระบวนการบันทึกข้อมูลด้วยอัตราความถี่ต่ำเกินไป) แล้วประสิทธิภาพของอัลกอริทึมแบบนี้จะลดลง (หรือภาพความละเอียดสูงที่สร้างขึ้นได้จะมีความผิดเพี้ยนสูง) ดังนั้นบทความนี้จะศึกษาและอธิบายรายละเอียดของเทคนิคการกระบวนการประทับจำ (Registration) แบบเชิงความถี่โดยจะใช้เฉพาะข้อมูลความถี่ต่ำของภาพเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลความถี่ต่ำจะไม่ถูกรบกวนด้วยปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing) แล้วจึงนำข้อมูลของภาพ (อย่างเช่น ระยะในแนวนอน, ระยะในแนวตั้งหรือมุมระหว่างภาพ) ซึ่งคำนวณได้จากกระบวนการประทับจำ (Registration) ไปใช้ในการปรับภาพความละเอียดต่ำ (ซึ่งมีปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing)) เพื่อใช้สำหรับการสร้างภาพความละเอียดสูงในขั้นตอนต่อไป และขั้นตอนการสร้างภาพที่ใช้ในการทดลอง คือ การสร้างภาพความละเอียดสูงด้วยการประมาณค่าในช่วงแบบคิวบิก (Cubic Interpolation)

 

          In general, the Super Resolution Reconstruction (SRR) algorithm is the high resolution reconstruction method from the number of Low-Resolution (LR) images. If the LR images are improperly sampled then the aliasing problem is raised and the performance of SRR algorithm is usually decreased. Consequently, this paper studies and explains the conceptual framework of SRR Based on frequency domain from multi aliased LR images. This paper introduces the frequency domain registration process for applying only low frequency part of aliased multi LR images in order to reduce the aliasing impact. Finally, the reconstruction process is based on non-uniform cubic interpolation.

Keywords

Article Details

How to Cite
พัฒนวิจิตรว. (2016). กรอบแนวคิดของการสร้างภาพความละเอียดสูงยิ่งโดยโดเมนความถี่จากภาพความละเอียดต่ำที่มีปัญหาเอเลียสซิง (Aliasing): ภาคทฤษฎี. Panyapiwat Journal, 8(2), 284-297. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65669
Section
Academic Article