การศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง: กรณีศึกษา บริษัทขายผลไม้ ABC

Main Article Content

วารินทร์รัตน์ รินมุกดา ตันติกร พิชญ์พิบุล กิติชัย ศรีสุขนาม อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์

Abstract

          บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า โดยเริ่มจากการศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษา จากนั้นจึงนำวิธีการจัดเส้นทางแบบประหยัดมาประยุกต์ใช้ และเมื่อได้เส้นทางที่เหมาะสมแล้ว จึงนำทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบต้นทุนค่าขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า วิธีการที่นำเสนอสามารถลดต้นทุนที่ใช้ในการขนส่งรวม ร้อยละ 17.20 คิดเป็นระยะทางที่ลดลง646 กิโลเมตรอีกทั้งอัตราการใช้รถขนส่งยังลดลง ร้อยละ 33.33 อีกด้วย

 

          The objective of this paper is to improve transportation efficiency by reducing the transportation cost. An existing vehicle routing of the company was studied, and we applied the savings algorithm to make the better routes. In the computational results, the transportation cost from both approaches was compared. It shows that the proposed approach can reduce total transportation cost by 17.20% (total traveling distance decreased by646 Kilometers). Moreover, the number of vehicles used can be reduced by 33.33%.

Keywords

Article Details

How to Cite
รินมุกดาว., พิชญ์พิบุลต., ศรีสุขนามก., & วัฒนะถาวรวงศ์อ. (2016). การศึกษาหารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสม เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง: กรณีศึกษา บริษัทขายผลไม้ ABC. Panyapiwat Journal, 8(3), 99-111. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/73224
Section
Research Article