การศึกษารูปแบบภาษาที่ใช้ในการแสดงระดับความมั่นใจในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษา

Main Article Content

ยุพาภรณ์ ศรีตระการ

Abstract

          งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาการใช้รูปแบบภาษาในการแสดงระดับความมั่นใจในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการใช้รูปแบบภาษานี้และนำผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการนำเสนอปรับปรุงเนื้อหารายวิชาการเขียนเรียงความให้มีประสิทธิภาพต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้คือ งานเขียนของนักศึกษา จำนวน 19 คน และหนังสือเรียนรายวิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยศึกษารูปแบบและประเภทของการใช้ภาษาเพื่อแสดงระดับความมั่นใจในการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในหัวข้อที่กำหนดโดยอ้างอิงจากกรอบแนวคิดของ Hyland (2005)

          ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีการใช้ภาษาในการแสดงระดับความมั่นใจในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และพบรูปภาษานี้มากในส่วนเนื้อเรื่อง (Body) ของเรียงความ โดยรูปแบบภาษาเดียวที่พบในงานเขียนของนักศึกษาคือ Modal verbs (เช่น ‘May’ หรือ ‘Can’) แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจที่จำกัดของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำเพื่อแสดงระดับความมั่นใจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับไวยากรณ์และการเลือกคำที่เหมาะสมในการใช้ภาษาที่แสดงระดับความมั่นใจในงานเขียนของนักศึกษาด้วยเช่นกัน

          อ้างอิงจากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการจัดเนื้อหารายวิชาการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

 

          This study investigated the use of hedging devices in students’ English essay writing to assess students’ ability in using the devices, and to propose the future improvements of course contents. The research instruments included students’ 19 written drafts and an ‘English Essay Writing’ textbook. Following Hyland (2005), the data analysis involved the identification of different types of hedges used by students to express their opinions on the assigned topic.

          The findings showed evidence of hedging devices used in student writing, especially in the ‘Body’ section of the essay. The only kind of hedging devices used by the students was ‘Modal Verbs’, such as ‘May’ or ‘Can’, reflecting the students’ limited word choice with hedging devices. In addition to this, students’ use of hedging devices was found to have problems in terms of grammar and use of appropriate words.

          Based on the research findings, the study has proposed some guidelines for the development of the English Essay Writing Course contents in this particular context as well as some implications for future research.

Keywords

Article Details

How to Cite
ศรีตระการย. (2017). การศึกษารูปแบบภาษาที่ใช้ในการแสดงระดับความมั่นใจในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักศึกษา. Panyapiwat Journal, 9(2), 144-157. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97885
Section
Research Article