แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

จรูญ เฉลิมทอง

Abstract

          บทความนี้อธิบายถึงความสำคัญและแนวทางปฏิบัติ 6 หลักการของการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยการบริหารการจัดการเรียนการสอน การจัดรายวิชาการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา และการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้มีฐานสมรรถนะที่มั่นคงและยั่งยืนต่อการดำรงชีวิต และการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติตลอดไป

 

          This article explains the importance and six practice guidelines of how to apply the philosophy of sufficiency economy in teaching and learning in higher education. The six guidelines include teaching and learning management, subject course management, teaching and learning methodologies, learning activity development, teacher and student development, and teaching and learning efficiency development. All of these are to develop and sustain university staffs’ and students’ potential for their own living, their families, society, and nation.

Keywords

Article Details

How to Cite
เฉลิมทองจ. (2017). แนวทางปฏิบัติ 6 หลักการในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. Panyapiwat Journal, 9(2), 267-279. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97918
Section
Academic Article