[1]
วริศจันทร์เปล่งร., สตะเวทินป. and หาญพงศ์พันธุ์พ. 2018. การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น. Panyapiwat Journal. 10, 1 (Apr. 2018), 144-158.