[1]
กิ่งแก้วช. 1. การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. Panyapiwat Journal. 5, (1), 256-271.