[1]
กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. 1. โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม. Panyapiwat Journal. 5, (1), 280-298.