[1]
ชาญวิจิตรช. and พสุนนท์ป. 2016. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal. 8, 2 (Aug. 2016), 100-110.