[1]
เพ็ญศิริกุลส. 2016. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก. Panyapiwat Journal. 8, 2 (Aug. 2016), 111-121.