วริศจันทร์เปล่งร., สตะเวทินป., & หาญพงศ์พันธุ์พ. (2018). การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น. Panyapiwat Journal, 10(1), 144-158. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120668