กิ่งแก้วช. (1). การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. Panyapiwat Journal, 5, 256-271. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20114