กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. (1). โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม. Panyapiwat Journal, 5, 280-298. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20117