พิชญ์พิบุลต., เทียมพิทักษ์น., & ธรรมเกื้อกูลน. (2016). การประยุกต์ใช้โกลด์เดนบอล อัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ ในรูปแบบที่มีการใช้ยานพาหนะร่วมกันระหว่างของบริษัท และการจัดจ้าง. Panyapiwat Journal, 8(2), 41-50. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65646