ชาญวิจิตรช., & พสุนนท์ป. (2016). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, 8(2), 100-110. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65651