เพ็ญศิริกุลส. (2016). ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก. Panyapiwat Journal, 8(2), 111-121. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65652