มหาสินไพศาลท. (2016). บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal, 8(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65671