วริศจันทร์เปล่งร.; สตะเวทินป.; หาญพงศ์พันธุ์พ. การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น. Panyapiwat Journal, v. 10, n. 1, p. 144-158, 27 abr. 2018.