กิ่งแก้วช. การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ. Panyapiwat Journal, v. 5, p. 256-271, 11.