กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม. Panyapiwat Journal, v. 5, p. 280-298, 11.