ชาญวิจิตรช.; พสุนนท์ป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal, v. 8, n. 2, p. 100-110, 31 ago. 2016.