เพ็ญศิริกุลส. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก. Panyapiwat Journal, v. 8, n. 2, p. 111-121, 31 ago. 2016.