คล้ายประยงค์วราภรณ์, and สถิตาภาวัลลภ. 2019. “THE COMPARISON OF THE SATISFACTION OF THE TRUCK FLEET WITH PHYSICAL ENVIRONMENT AND WORK ATMOSPHERE”. Panyapiwat Journal 11 (1), 91-101. https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185933.