มหาสินไพศาลร. ด. (2018) “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, 10(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120909 (Accessed: 21November2019).