มหาสินไพศาลท. (2019) “แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน”, Panyapiwat Journal, 11(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185314 (Accessed: 19September2019).