กิ่งแก้วช. (1) “การทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนายสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจ”, Panyapiwat Journal, 5, pp. 256-271. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20114 (Accessed: 17July2019).