กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. (1) “โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม”, Panyapiwat Journal, 5, pp. 280-298. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20117 (Accessed: 17November2019).