มหาสินไพศาลท. (2015) “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, 7. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/44587 (Accessed: 23September2019).