ชาญวิจิตรช. and พสุนนท์ป. (2016) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, Panyapiwat Journal, 8(2), pp. 100-110. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65651 (Accessed: 15December2019).