มหาสินไพศาลท. (2016) “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, 8(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65671 (Accessed: 18August2019).