กิตติเมธีกุลน., ตระกูลอินทร์ภ. and แสงชัยน. (2017) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 12-26. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819 (Accessed: 23October2019).