ชาญวิจิตรช. and เจษฎาลักษณ์ว. (2017) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา”, Panyapiwat Journal, 9(2), pp. 95-106. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871 (Accessed: 23October2019).