[1]
วริศจันทร์เปล่งร., สตะเวทินป., and หาญพงศ์พันธุ์พ., “การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น”, Panyapiwat Journal, vol. 10, no. 1, pp. 144-158, Apr. 2018.