[1]
มหาสินไพศาลร. ด., “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, vol. 10, no. 1, Apr. 2018.