[1]
มหาสินไพศาลท., “แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน”, Panyapiwat Journal, vol. 11, no. 1, Apr. 2019.