[1]
กุลจิตต์เจือวงศ์ศ., “โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม”, Panyapiwat Journal, vol. 5, pp. 280-298, 1.