[1]
มหาสินไพศาลท., “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, vol. 7, Dec. 2015.