[1]
ชาญวิจิตรช. and พสุนนท์ป., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”, Panyapiwat Journal, vol. 8, no. 2, pp. 100-110, Aug. 2016.