[1]
เพ็ญศิริกุลส., “ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก”, Panyapiwat Journal, vol. 8, no. 2, pp. 111-121, Aug. 2016.